ترجمه غیر رسمی

ترجمه شفاهی

ترجمه فرم های تخصصی

(نحوه پر کردن فرم سفارت)

ترجمه شفاهی

( اعزام مترجم )

ترجمه تخصصی متون

( مقاله – کتاب – متن )

ترجمه فیلم و صوت

(گویندگی و روخوانی متن)

ترجمه وب سایت

(بصورت کاملا روان)