ترجمه رسمی

  قوانین و مقررات قوانین و مقررات دارالترجمه فرديس شروع به انجام سفارش ترجمه بعد از تحویل اصل کلیه مدارک به همراه اسکن پاسپورت خواهد بود. در صورت پیش آمدن هر گونه مغایرت در نام ونام خانوادگی [...]