ترجمه رسمی انگلیسی ،  آلمانی ، عربی، تركي و سایر زبانها

 • ترجمه و تائید مدارک توسط دادگستری و امور خارجه و در صورت نیاز سفارت مربوطه،
 • ترجمه فوری مدارک
 • گرفتن تائیدیهروزنامه رسمی جهت تائیدیه گواهی های کاری و فیش حقوق مربوط به شرکتهای خصوصی
 • گرفتن تائیدیه نسخه های پزشکی و آزمایشگاهی از سوی نظام پزشکی
 • گرفتن تائیدیه از سوی وزارت بهداشت مربوط به مدارک رشته های پزشکی توسط دارالترجمه
 • گرفتن تائیدیه از بانک هایی که بدون حضور صاحب حساب تائیدیه صورت میگیرد
 • تحویل مدارک به شهرستانها توسط پست پیشتاز
  • ترجمه شناسنامه – ترجمه کارت ملی – ترجمه گواهی فوت – ترجمه کارت دانشجو – ترجمه کارت های عضویت
  • ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه – ترجمه پایان خدمت – ترجمه گواهی رانندگی – ترجمه کارت واکسیناسیون – ترجمه کارت بازرگانی – ترجمه دفترچه بیمه
  • ترجمه سند ازدواج – ترجمه سند طلاق – ترجمه رونوشت ازدواج و طلاق
  • ترجمه ریزنمرات تمام مقاطع توسط دارالترجمه
  • ترجمه دانشنامه ها – ترجمه مجوز تحصیلی
  • ترجمه ارزشنامه تحصیلی – ترجمه کارت نظام پزشکی
  • ترجمه سند ارزیابی ملک – ترجمه سند مالکیت خودرو
  • ترجمه سند ملک – ترجمه اجاره نامه
  • ترجمه وکالت نامه – ترجمه تعهدنامه
  • ترجمه اقرارنامه – ترجمه مبایعه نامه
  • ترجمه انواع حکم ها
  • ترجمه گواهی ها – ترجمه گواهی اداری – ترجمه گواهی استخدامی کار
  • ترجمه اساسنامه – ترجمه شرکت نامه
  • ترجمه اظهارنامه ثبت شرکت – ترجمه گواهی محضری
  • ترجمه برگه مالیاتی – ترجمه روزنامه رسمی توسط دارالترجمه
  • ترجمه گواهی بیمه – ترجمه اشتغال به تحصیل
  • ترجمه فیش حقوقی – ترجمه قبوض – ترجمه ریز حساب بانکی – ترجمه لیست بیمه توسط دارالترجمه
  • ترجمه تقدیرنامه – ترجمه حکم های ورزشی و قهرمانی – ترجمه لوح سپاس
  • ترجمه بارنامه – ترجمه بلیط هواپیما – ترجمه پروانه ها
  • ترجمه ترازنامه – ترجمه صورت حساب قطع مالیات بر در آمد – ترجمه صدور گواهی موجودی
  • ترجمه رزومه توسط دارالترجمه
  • ترجمه برگ آزمایش – ترجمه گواهی پزشکی
  • ترجمه برگ معافیت از تحصیل – ترجمه گواهی پایان دوره آموزشی
  • ترجمه گواهی پایان دوره کارآموزی -ترجمه گواهی مهارت فنی و حرفه ای
  • ترجمه رضایت نامه – ترجمه گواهی صلح قطعی
  • ترجمه گواهی انحصار وراثت – ترجمه گواهی امضا
  • ترجمه گواهی بانکی – ترجمه گواهی حقوق و مستمری
  • ترجمه گواهی سپرده – ترجمه گواهی سهام
  • ترجمه پروانه و جواز
  • ترجمه گواهی نامه های متفرقه